قوانین و مقررات

  • مدیر سایت این حق را دارد که تصویر چهره نامناسب را حذف کند.
  • مدیر سایت این حق را دارد که رزومه با اطلاعات اشتباه را ویرایش یا حذف کند.
  • در صورتی که میخواهید وب سایت داشته باشید نام وب سایت شما نباید کمتر از سه حرف و فارسی باشد.
  • برای حذف تبلیغات رزومه باید وبسایت درخواست یا فرم بازخورد مربوطه را ارسال کنید.